Verkeersongevallenanalyse

Schuldvraagonderzoek
Voor de beoordeling van de schuldvraag is in bijna alle gevallen inzicht vereist in het bewegingsverloop van de voertuigen. Dit inzicht is nodig in verband met het beantwoorden van vragen als: met welke snelheid werd er gereden, wie reed er op de verkeerde weghelft en in hoeverre is een bestuurder in de gelegenheid geweest om een aanrijding te voorkomen. Het bewegingsverloop van het voertuig is niet alleen bepalend voor de manoeuvres die inzittenden van het voertuig maken tijdens de botsing en gedurende de uitloopfase, maar is ook sterk van invloed op hetgeen er met voetgangers gebeurt wanneer zij geraakt worden door een auto.

Doelstellingen
Het doel van een verkeersongevallenanalyse kan als volgt worden omschreven:

Het reconstrueren van het bewegingsverloop van de bij een ongeval betrokken voertuigen en/of personen, alsmede het beoordelen van de factoren die van invloed kunnen zijn geweest op de aanleiding, toedracht en/of gevolgen van dat ongeval.

Bij bestuurdersafhankelijke factoren kan men bijvoorbeeld denken aan:

 • het onvoldoende afstand houden tot de voorligger
 • de manier waarop en de snelheid waarmee men reageerde op een ongevalsdreiging 
 • het onder invloed van alcohol verkeren enzovoort

Voertuigafhankelijke factoren kunnen uiteraard ook een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van een aanrijding. Enkele voorbeelden zijn:

 • het weigeren of slecht functioneren van de rem
 • afwijkingen aan de verlichting, banden, enzovoort

Ten slotte kunnen ook factoren uit de omgeving een bijdrage geleverd hebben, zoals:

 • gesteldheid van het wegdek                                                                          
 • weersomstandigheden
 • openbare verlichting
 • verkeerslichteninstallaties                                                       
 • zichtbelemmeringen, enzovoort

 

De ongevallenanalist werkt zoveel mogelijk met feitenmateriaal: sporen, schadebeeld, letsel, eindposities, enzovoort. Het grote voordeel van feiten is dat zij volstrekt objectief zijn. Zij geven doorgaans betrouwbaardere informatie dan de verklaringen van betrokkenen en/of getuigen.

Bij dit onderzoek kan het volgende aan de orde komen

 • Interpretatie bandensporen
 • Analyse schadebeelden (opzet/fraude)
 • Snelheidsberekeningen
 • Beoordeling Proces Verbaal Politie
 • Vermijdbaarheidsanalyse
 • Onderzoek verlichting voertuigen
 • Waarneembaarheid/Zichtbaarheid verkeersdeelnemers
 • Veiligheidsgordels (niet gedragen, medeschuld?)
 • Whiplash (kans daarop bij met name lage botsingssnelheden)
 • Aansprakelijkheid wegbeheerder
 • Onderzoek in het kader van artikel 185 WVW
 • Verkeerslichten
 • Interviewen betrokkenen (getuigen)
 • Beoordeling reactie (bijvoorbeeld invloed alcohol)
 • Kop-staart aanrijdingen
 • Beoordeling rapportages van deskundigen
 • Optreden als getuige-deskundige in rechtzaken
 • Bezichtiging ongevalsplaats (meten, fotograferen, etcetera)
 • Beoordeling invloed factoren van ongevalsplaats op het ontstaan van de aanrijding

Schade analyse

In het kader van het toenemend aantal opzet aanrijdingen / fraude claims wordt er steeds vaker een beroep op de ongevallenanalist gedaan om na te gaan of de gestelde toedracht wel kan stroken met het feitenmateriaal, waaronder de ontstane schadebeelden, eindposities, sporen, etc.

Bepaalde beschadigingen kunnen belangrijke antwoorden geven op vragen als:

 1. In welke richting zijn de beschadigingen ontstaan?
 2. Passen de beschadigingen over en weer wel bij elkaar in hoogte en breedte?
 3. Komen de intensiteiten van de schadebeelden van beide voertuigen overeen met elkaar?

Dit onderzoek dient bij voorkeur aan de voertuigen zelf te gebeuren (dus nog vóór reparatie of sloop). Als deze mogelijkheid zich niet meer voordoet kan eventueel ook een beoordeling plaatsvinden op basis van fotomateriaal (mits de kwaliteit daarvan voldoende is).

Dit onderzoek kan gedaan worden op verzoek van de partij die twijfel heeft maar ook wanneer u als gedupeerde de mening bent toegedaan dat u ten onrechte in het ongelijk bent gesteld.